Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου